DiamondSynchrotron.jpg

The Diamond Synchrotron in Didcot, Oxfordshire