POISON ARROW FROG

Yellow-banded Poison Dart frog Dendrobates leucomelas